Reviews 50 shades of dating 1

Funny, sad and very true-to-life, this is a book about a single girl's quest to find fulfilment in a relationship. Sharing the challenges, disappointments and successes of Julia's journey, every reader will find something they recognise from their own life and something new to think about.        
Patricia – Project coordinator

Strong debut, well written. An intense journey through countries and cities, travelling past people, their languages, their habitats and their customs. Chee also guides you through the musical landscape via the accompanying Spotify list. A rollercoaster. Good thing I fastened my seat belt.
Elle - Journalist Roularta Media Group

Fantastic book! It made me laugh, cry, be amazed. Well-constructed, containing a secret that you want to unveil from the start. It's not Lucinda Riley, it's not chick lit, it's not 50 shades of grey. It's a genre of its own.
Martine - Bookstore clerk

After thirty years of marriage, I thought I would never start a relationship again. When I had finally emerged from a deep valley, I wanted to feel like a woman again and to be loved. Thanks to Tinder I found my soulmate and great love, we have been a happy couple for three years. True love still exists! Now I'm going to read more quickly.
Dominique - Experienced Tinder user

Genius! The author has managed to maintain the tension and enthusiastically carry the reader along to new adventures. Short sentences, varied, full of melodic twists, surprising, compelling and structured in such a way that they are not tiring. In short, every sentence was like a gem of writing for me. I'm already looking forward to Part 2!
Leon – Orchestra conductor

The main character is well described and you can easily empathize with her world. I can definitely recommend the book! It is moving and gives a beautiful representation of friendship, love and sadness.
Kim – Engineer

I'm not much of a reader, but I read this book in just a few days. It is pleasant to read, written with a lot of humour and feeling. The travel stories and the beautiful description of the area are certainly an added value.
Hugo – Lover of Spain

Chee outlines Julia's search for that all-consuming love after she divorces her husband. The book is a wonderful description of what the courageous, single-travelling, free-spirited woman who grabs life with both hands goes through with her Tinder dates.
Vivian – Writer

The book reads very quickly. I was immediately involved in the story and had the feeling that I was a friend of Julia who was along on the journey. I could empathize so much with the character, and it was as if she had put me in her suitcase and I could secretly peek into her adventures. The author also took me through Málaga, and I could vividly imagine what the bar looked like and the (for me) well-known streets and squares, so it was also a bit of a travel guide. Great book, so very happy that second and third books are coming!
Katja Verbeeck – Journalist Antwerpen Leest

Reviews 50 shades of dating 2

In 50 shades of Dating 2 it is once again made clear that being alone and loneliness are not synonyms. Julia's courage and desire for adventure are a source of inspiration, reassuring you that you can control life yourself, even without a partner. This follow-up story compellingly reinforces the message that a fulfilling life is within reach, regardless of your relationship status.
Kim – Engineer

Even more brilliant than the first part!!! To write a review of this second part of the 50 Shades of Tinder trilogy, I would have to invent a whole series of superlatives, because I was so lavish with these superlatives in the first part. Fortunately, music offers a solution, and I can use a frequently used musical term when I say that this second part of the trilogy is written with even MORE VIRTUOSO than the first part. Keep in mind that virtuoso refers to performing a task, art or activity at an exceptionally high level of skill and ability. The writer plays the palette of the language in such a way that it is a real pleasure to continue to follow the course of events. It is never boring, never long-winded and always to the point.
Leon – Orchestra conductor

With a lot of humour, the writer gives you an insight into the world of Tinder; but she also unexpectedly goes in more deeply and writes about friendship, loss, the coronavirus pandemic and the wrenching choice between keeping long-kept secrets or finally disclosing them. Will she find her great love after all? Or will we only read about that in the third part? Holiday literature at its best!
Vivian – Writer

Reviews 50 shades of dating 3

Incredibly creative!!! That's how I would describe the last part of this trilogy.
Part 1 and Part 2 had already left an extraordinary impression on me, but this third and final part once again exceeds all expectations. The qualities of the writing that I have discussed so extensively in the first part of this trilogy can also be observed in this last part, but to a greater extent. Beautiful sentences, wonderful choice of words, a melodic language, a technique of expression that we enjoy to such an extent that we never get tired and want to keep reading!!! Like this, and with incredible intellectual refinement, the writer brings to light little facts that we can also enjoy. In this way she portrays Madrid, Brussels, Ostend, Ghent and even the Ivory Coast. But all that is nothing when we consider the conclusion of this trilogy. Like the calm before the storm, the book seems to expand, when suddenly a completely unexpected event takes place, causing ALL THE PRECEDING TO EXPLODE, so to speak!!!!!!
And yet it is not done! A new storm arises – so we end up in a distant future!!! We'll just have to decide for ourselves what happens next!!!
A book to read in ONE SITTING!!!!!!!!
Leon - Orchestra conductor

Recensies 50 tinten Tinder 1

Sterk debuut, goed geschreven. Een intense reis langs landen en steden, langs mensen, hun talen, habitats en gewoontes. Via de bijhorende Spotyfy-list loodst Chee je ook door het muzikale landschap. Een rollercoaster. Maar goed dat ik mijn veiligheidsgordel vastmaakte.
Elle - Journaliste Roularta Media Group

Fantastisch boek! Het deed me lachen, wenen, versteld staan … Knap opgebouwd, met een geheim erin verwerkt dat je van bij het begin wil ontsluieren. Het is geen Lucinda Riley, geen chicklit, geen ’50 tinten grijs … Het is een genre apart.
Martine - Standaard Boekhandel

Na een huwelijk van dertig jaar dacht ik dat ik nooit nog een relatie zou beginnen. Toen ik eindelijk uit een diep dal was gekropen had ik zin om me opnieuw vrouw te voelen en geliefd te worden. Dankzij Tinder heb ik mijn soulmate en grote liefde gevonden, we zijn al drie jaar een gelukkig paar. Echte liefde bestaat nog! Nu ga ik snel verder lezen.
Dominique - Ervaren Tinderaarster

Geniaal! De schrijfster is erin geslaagd om de spanning erin te houden en de lezer enthousiast mee te sleuren naar steeds nieuwe avonturen. Korte zinnen, gevarieerd, vol melodische wendingen, verrassend, meeslepend en zodanig gestructureerd dat ze niet vermoeiend zijn. Kortom, elke zin was voor mij als een pareltje van schrijfkunst. Ik kijk al uit naar deel 2!
Leon - Dirigent

Het hoofdpersonage is goed beschreven en je kan je heel goed inleven in haar wereld. Ik kan het boek zeker aanbevelen! Het is ontroerend en geeft een mooie weergave van vriendschap, liefde en verdriet.
Kim - Ingenieur

Ik ben niet echt een lezer maar dit boek heb ik op enkele dagen tijd uitgelezen. Het is aangenaam leesbaar, met veel humor en gevoel geschreven. De reisverhalen en de mooie beschrijving van de omgeving zijn zeker een meerwaarde.
Hugo - Spanjeliefhebber

Chee schetst de zoektocht van Julia naar die alles-omverblazende liefde nadat ze gescheiden is van haar man. Het boek is een heerlijke beschrijving van wat de moedige, alleenreizende, vrijgevochten vrouw die het leven met twee handen vastgrijpt, allemaal meemaakt met haar Tinder-dates.
Vivian - Schrijfster

Het boek leest erg vlot. Ik was meteen mee met het verhaal en had het gevoel dat ik een vriendin was van Julia die mee op reis was. Ik kon me zo erg inleven in het personage en het leek of ze me in haar koffer had gestoken en ik stiekem mee kon gluren in haar avonturen. Ook nam de auteur me mee door Malaga en kon ik het me levendig voorstellen hoe de bar eruit zag en de (voor mij) bekende straatjes en pleintjes dus het was ook een beetje een reisgids. Zalig boek dus heel blij dat er een tweede en derde boek aankomt!
Katja Verbeeck - Journaliste Antwerpen Leest!

Recensies 50 tinten Tinder 2

In 50 tinten Tinder 2 wordt andermaal duidelijk gemaakt dat alleen zijn en eenzaamheid geen synoniemen zijn. Julia’s moed en verlangen naar avontuur vormen een bron van inspiratie en bieden geruststelling dat je het leven zelf kunt sturen, ook als je zonder partner bent. Dit vervolgverhaal versterkt op overtuigende wijze de boodschap dat een bevredigend leven binnen handbereik ligt, ongeacht je relatiestatus.
Kim - Ingenieur

Nog genialer dan het eerste deel !!! Om nu een recensie over dit tweede deel van de trilogie 50 tinten Tinder te schrijven zou ik een hele reeks superlatieven moeten uitvinden, omdat ik in het eerste deel met deze superlatieven zo kwistig ben geweest. Gelukkig biedt de muziek een oplossing en kan ik een veel gebruikte muziekterm benutten wanneer ik zeg dat dit tweede deel van de trilogie nog VIRTUOZER is geschreven dan het eerste deel. Daarbij moet je bedenken dat virtuoos verwijst naar het uitvoeren van een taak, kunst of activiteit op een uitzonderlijk hoog niveau van vaardigheid en bekwaamheid. Op die wijze bespeelt de schrijfster het palet van onze taal dat het een waar genoegen is om het verloop der gebeurtenissen te blijven volgen. Nooit verveelt het, nooit is het langdradig en steeds to the point.
Leon - Dirigent

Met veel humor geeft de schrijfster je een inkijk in de wereld van Tinder, maar gaat ze onverwacht ook de diepte in en schrijft ze over vriendschap, verlies, corona en de verscheurende keuze tussen lang bewaarde geheimen verder verzwijgen of juist eindelijk vertellen. Vindt ze dan toch haar grote liefde? Of lezen we daar pas over in het derde deel? Vakantielectuur ten top!
Vivian - Schrijfster

Recensies 50 tinten Tinder 3

Ongelooflijk creatief !!! Zo zou ik het laatste deel van deze trilogie willen omschrijven.
Deel 1 en deel 2 hadden op mij ook reeds een buitengewone indruk nagelaten, maar dit derde en laatste deel overtreft nog eens alle verwachtingen. De kwaliteiten van de schrijfwijze die ik reeds in het eerste deel van deze trilogie zo uitvoerig heb besproken zijn eveneens in dit laatste deel waar te nemen, maar dan nog eens in een aanzienlijkere mate. Prachtige zinnen, schitterende woordkeuze, een melodische taal, een wijze van uitdrukken waar we er in die mate van genieten dat we maar niet moe worden en telkens verder willen lezen !!!

Daarbij komt dat schrijfster met een ongelooflijk verstandelijk raffinement kleine weetjes aan het licht brengt waar we ook nog bijzonder kunnen van genieten. Madrid, Brussel, Oostende, Gent ..... en zelfs Ivoorkust zijn op deze wijze ter sprake gekomen.
Maar dat alles is nog niets wanneer we het slot van deze trilogie beschouwen. Als een stilte voor de storm lijkt het boek uit te dijen, wanneer er plots een totaal onverwachte gebeurtenis plaats vindt waardoor AL HET VOORGAANDE als het ware EXPLODEERT !!!!!!
En toch is het niet gedaan ! Een nieuwe storm steekt op en...... zo belanden we in een verre toekomst !!! Wat er dan gebeurt moeten we maar zelf uitkienen !!! Een boek om in ÉÉN RUK uit te lezen !!!!!!!!
Leon - Dirigent

 

 

 Dirige

 

 

More reviews: